Samråd i Danmark

En undersøgelse af samrådenes roller og potentialer

I mange kommuner spiller samråd og samvirker en vigtig rolle som bindeled mellem kommuner og foreninger. Men der har været meget begrænset viden om, hvordan samrådene fungerer i praksis, og derfor har Videncenter for Folkeoplysning, VIFO, og Idrættens Analyseinstitut i 2020-2021 undersøgt de lokale samråds roller og potentialer på tværs af landets kommuner.

To delundersøgelser
Første del af undersøgelsen omfatter en landsdækkende kortlægning og efterfølgende spørgeskemaundersøgelsen blandt alle samvirker på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Formålet er at opnå et dybere indblik i samvirkernes/samrådenes organisering, arbejdsområder og samspil med kommuner og foreninger.
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udvælges fire kommuner til undersøgelsens anden del, som omfatter uddybende casestudier, der skal give et mere dybdegående indblik i samvirkernes/samrådenes roller i de respektive kommuner og belyse, hvordan foreningerne i kommunen ser på samvirkernes/ samrådenes rolle.
Den samlede undersøgelse af samvirkernes/samrådenes roller og potentialer forventes afsluttet medio 2021.

Rapporten kan downloade fra temaside om undersøgelsen HER!

Udendørs kulturinstitutioner er genåbnet. og der er lempet på restriktioner for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. Det betyder, at de vedhæftede tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet til og med 5. april.
Desuden vedhæftet øvrige retningslinjer vedrørende udendørs foreningsliv, som er gældende fra 1. marts.

Kulturkonferencen 2021

Kulturkonference 2021

  • 3. til 5 september 2021 på Fanø

Hermed fremsendes invitation til årets kulturkonference, som foregår på Fanø, nærmere beskrevet på Night & Stay, der er den gamle søfartsskole. Se https://fanoestay.dk/
På konferencen er der bl.a. mulighed for at høre om Fanøs kultur og få resultaterne fra undersøgelsen af, hvilke rolle samrådene spiller i kommunerne. Derudover skal vi høre noget om, hvordan samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunerne foregår.
I kan orientere jer i det vedhæftede program!

Læs også den vedhæftede vejledning ”Sådan kommer du til Fanø”, så I kan være forberedt på, at det kan tage lang tid at komme med færgen over til øen en fredag (især med bil). Alternativet er, at man parkerer bilen på havnen i Esbjerg.

Alle er velkomne til konferencen,

– finder sted på Fanø den 3. til den 5. september.
Reserver allerede nu datoerne!

Små foreninger undtages måske for regler om hvidvask og GDPR

Mindre foreninger kan måske snart slippe for høje bankgebyrer og administrativt arbejde, der rammer foreningerne grundet regler om hvidvask og persondata.
Venstre har sammen med samtlige blå oppositionspartier og Radikale fremsat et beslutningsforslag for at få regeringen til at arbejde for, at små foreninger med en begrænset økonomi kan undtages fra de omfattende hvidvaskningsregler.

”Kampen mod hvidvask koster Foreningsdanmark mange penge, fordi bankernes hvidvaskkontrol er en væsentlig kilde til stigende gebyrer,” skriver partierne i beslutningsforslaget.
Derfor foreslår de at undersøge, om det er muligt at fastsætte en bagatelgrænse for foreninger med en lille kassebeholdning og få banktransaktioner.

Læs mere på Altinget

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed:


Foreninger kan nu søge tilskud til nye fællesskaber mod den ensomhed, der er opstået under coronakrisen.

Der er i alt 3 grupper af tilskud til nye fællesskaber mod ensomhed, der er opstået under coronakrisen.

Der er dels tilskud til enkeltstående aktiviteter, hvor tilskuddet er på mellem 10.000 – 15.000 kr. og med en ansøgningsfrist 14. december.

Dels tilskud på mellem 15.000 – 99.000 kr., ligeledes til enkeltstående aktiviteter. Her er ansøgningsfristen løbende med en slutdato 10. december.

Derudover er der en tilskudspulje på 100.000 – 1.000.000 kr. til forløb med flere aktiviteter. Ansøgningsfristen er her 3. december.

Læs om puljerne og ansøg på Kulturministeriets hjemmeside her!

Temamøde og Kulturkonference 2021:

I håb om bedre tider har Kulturelle Samråd i Danmark nu tilrettelagt både Temamøde og Kulturkonference 2021.

Emnet for Temamødet 2021 bliver – som i det aflyste møde i år – samspillet mellem kommunerne og de kulturelle samråd. Et af programpunkterne bliver resultatet af den undersøgelse, som Videnscenter for Folkeoplysning, VIFO, i øjeblikket lægger sidste hånd på, nemlig hvilken rolle foreningssamvirkerne og -samrådene på idræts- kultur- og fritidsområdet har i kommunerne.

Der bliver også lejlighed til at høre konsulent og borgmester i Faaborg-Midfyns Kommune, Hans Stavnsager, tale om gode og mindre gode eksempler på samarbejde mellem civilsamfund og kommuner. Temamødet finder sted den 12. april i Odense. Program udsendes i begyndelsen af det nye år.

Kulturkonference 2021 finder – som det var planlagt i 2020 – sted på Fanø fra den 3. til den 5. september.

Reserver allerede nu datoerne for begge begivenheder!

 

Landsbestyrelsen med suppleanter efter generalforsamlingen 2018
Fra venstre: Mogens Gammel Pedersen, Køge (kasserer), Gunhild Olesen Møller, Mors, Jacob Løve, Gladsaxe (sekretær), Christella Lerke, Halsnæs (suppleant), Preben Frederiksen, Frederikssund, Erik Vigsø, Aarhus (næstformand), Inger Bork-Larsen, Haderslev og Hans Rostholm, Herning (formand).

 Takster til foreningsfrivillige i 2019

I forbindelse med årsskiftet kan det være en god ide at se på, hvilke takster der er gældende (fastsat af Skatterådet), når det drejer sig om godtgørelse af udgifter til frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.v.


Telefon og internet

Frivillige og hermed også bestyrelsesmedlemmer kan få en godtgørelse for de udgifter, de har til telefon, internet, administration og lign. I 2019 må denne godtgørelse højst beløbe sig til:

Telefon og internet: 2.400 kr.

Administration (og andet): 1.450 kr.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale uden dokumentation, dvs. at man ikke behøver at kræve bilag for udgiften. Det er foreningens bestyrelse, der afgør, hvor meget godtgørelsen skal være.
Godtgørelsen er skattefri, hvis man ikke er ansat i foreningen.

Kost og rejser
Derudover kan der betales skattefri kompensation for flg. udgifter:

Kost i forbindelse med arrangementer: 80 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare min. 5 timer.

Logi ved rejser: Max 219 kr. pr. dag pr. overnatning eller faktiske udgifter efter regning.

Diæter ved rejser med overnatning: 509 kr. pr. døgn og 1/24 del af 509 kr. pr. påbegyndt time for øvrige rejsedage. Hvis der er fri fortæring skal satserne pr. døgn reduceres med 74,70 kr. for morgenmad og 149,40 kr. for frokost og aftensmad.

Hvis der ydes helpension med alle tre måltider, eller hvis rejseudgifterne dækkes efter regning, kan der udbetales 124,50 kr. om dagen til småfornødenheder.

Kørsel
Din forening kan udbetale befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat flg. satser, som gælder pr. 1. 1. 2019 for kørsel i egen bil:

  • For de første 20.000 km: 3,56 kr. pr. km
  • Over 20.000 km: 1,98 kr. pr. km

Der er tale om maksimumsatser. En forening kan beslutte at refundere mindre end statens takst og fx også give den mindste sats for de første 20.000 km. Godtgørelsen gives til kørsel i egen bil eller motorcykel, hvilket betyder

  • En bil, der er indregistreret i ejerens navn
  • En bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi
  • En leaset bil, når det er ”ejeren” (eller ægtefælle/samlever), der afholder leasingudgiften og øvrige udgifter på bilen

Den skattefri godtgørelse til kørsel er ikke afhængig af loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det betyder, at foreningen både kan give frivillige tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration m.v.

Pc, tablet, telefon og internetforbindelse
Foreningen kan også stille pc, tablet, telefon og internetforbindelse til rådighed til sine frivillige, uden at de skal betale skat. Dog kan man ikke både få stillet disse til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse efter taksterne øverst i artiklen.

Faktiske udgifter som alternativ

Foreningen kan i stedet for ovennævnte vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at de frivillige skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk!
Hvis man får godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan man ikke samtidig få en skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for administration sammen med satserne for internet og administration. (Kilde: DGI)

Yderligere informationer hos SKAT https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234832